Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (2)  |  Przetargi unieważnione (1)

zamówienie na:

dostawę 1 samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: BA.272.03.2011.EM
wartość: do 125.000 EURO
termin składania ofert: 9 grudnia 2011  09:30
wynik postępowania: Decyzją Komisji Przetargowej z dnia 09.12.2011 r. najkorzystniejszą ofertę (z najniższą ceną) przedłożyło Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ ZDUNEK”Ul. Miałki Szlak 43/45 80-717 Gdańsk, cena oferty: 72.906,50 zł netto, 16.768,50 zł podatek VAT, 89.675,00 zł brutto. 
CPV 34.11.00.00-1

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk, szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II i Zał. Nr 4 do SIWZ.

Miejsce i termin składania ofert:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. M. Konopnickiej 4 , 80-240 Gdańsk
sekretariat do dnia 09.12.2011 r. do godz 9:30
 
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk
dnia 09.12.2011 r. o godz. 10:00, pokój nr 27, II piętro

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej http://ihgd.pl oraz BiP: http://bip.ihgd.pl lub można ją otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, w godz. 7:30 – 15:00 lub pocztą po uiszczeniu kosztów przesyłki.

Kryteria oceny i ich znaczenie: Cena – 100%.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, aukcji elektronicznej i umów ramowych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami Prawa zamówień publicznych,
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych,
- złożą oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
- złożą dokumenty zgodne z art. 26 ust 2 Prawa zamówień publicznych i wyszczególnione w § 1 ust. 1 pkt 1, § 2 ust. 1 pkt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2009 Nr 226, poz. 1817).

Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie przedstawionych dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Forma porozumienia – pisemna – Zamawiający dopuszcza formę faksu, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i informacje Zamawiający i Wykonawcy muszą przekazywać pisemnie.

Zamawiając nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Termin realizacji zamówienia; od daty podpisania umowy do 28.12.2011.

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Ogłoszenie przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych na Portal UZP, na stronę internetową
Zamawiającego oraz tablicę ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, dnia 24.11.2011 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - BA.272.03.2011.EM (375kB) pdf

metryczka


Opublikował: Przemysław Hanke (24 listopada 2011, 13:16:23)

Ostatnia zmiana: Przemysław Hanke (9 grudnia 2011, 12:27:43)
Zmieniono: dodano wynik postępowania przetargowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1361