Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2014
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)
Ogłoszenia o naborze z roku 2014  |  Ogłoszenia o naborze z roku 2013

wybrany kandydat: Maciej Polechoński, Słupsk 
uzasadnienie wyboru:


Wytworzył: Magdalena Krauze (14 kwietnia 2014)
Wprowadził: Janusz Karbowski (14 kwietnia 2014, 14:36:31)stanowisko:

inspektor do spraw kontroli w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Słupsku

miejsce pracy: Słupsk
termin składania dokumentów: 13 marca 2014  24:00
Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów na stanowisko: 
 
inspektor do spraw kontroli w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Słupsku

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. 

Wymiar etatu: 1


 • Liczba stanowisk pracy: 1 

Adres urzędu
ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk
Miejsce wykonywania pracy:
Słupsk
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • realizacja zadań z wykorzystaniem posiadanych upoważnień,wynikających z zakresu kontroli, 
 •  opracowywanie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej, 
 •  pobieranie prób do badań,
 • przygotowywanie propozycji sprawozdań i pism kierowanych do innych organów,
 • bieżące przedkładanie przełożonemu propozycji - list przedsiębiorców celem objęcia ich kontrolą,
 • opracowywanie analiz i informacji z przeprowadzonych kontroli. 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w terenie, stres związany z przeprowadzaniem kontroli, zagrożenie korupcją

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca w terenie i w biurze przy komputerze, biura Delegatury znajdują się na drugim piętrze budynku z  windą
 
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie towaroznawcze, elektroniczne, elektryczne, mechaniczne, chemiczne
 •  pozostałe wymagania niezbędne: 
  •  umiejętność argumentowania i przekonywania, 
  •  konieczna asertywność, 
  •  umiejętność analitycznego myślenia i stosowania prawa w praktyce 
  •  dyspozycyjność - praca w terenie. 
wymagania dodatkowe
 • preferowane wykształcenie wyższe techniczne 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 
Termin składania dokumentów:
 
13-03-2014

Miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu, w pokoju nr 237 na drugim piętrze, bądź przesłać pocztą na adres:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Delegatura w Słupsku
ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk


Inne informacje:
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 1873,84 zł/mies.(+ wysługa lat).
Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Oferty otrzymane po terminie ( w przypadku wysyłki pocztą - decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru. Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 59/ 842-54-68

metryczka


Wytworzył: Magdalena Krauze (28 lutego 2014)
Opublikował: Janusz Karbowski (3 marca 2014, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Janusz Karbowski (14 kwietnia 2014, 14:36:31)
Zmieniono: Publikacja wyniku naboru.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2422