Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki / kandydata


Wytworzył: Magdalena Krauze (22 lutego 2019)
Wprowadził: Przemysław Hanke (22 lutego 2019, 11:38:27)stanowisko:

referent prawny do spraw prawnych i kontroli wewnętrznej w Wydziale Prawno-Organizacyjnym

miejsce pracy: Gdańsk
termin składania dokumentów: 1 lutego 2019  24:00POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ w GDAŃSKU 
ul. M. Konopnickiej 4, 
80-240 Gdańsk 
Tel. (58) 341-08-77    /Faks (58) 341-87-83
http://www.wiihgda.pl   e-mail : sekretariat@ihgd.pl     
  

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: referent prawny do spraw prawnych i kontroli wewnętrznej w Wydziale Prawno-Organizacyjnym


WARUNKI PRACY
Stres związany z oskarżaniem przed sądami, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją.
Praca w biurze przy komputerze, biura Wydziału znajdują się na pierwszym piętrze budynku bez windy.
 

ZAKRES ZADAŃ 

 • bieżące weryfikowanie akt kontroli pod względem merytorycznym i formalno-prawnym
 • opracowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
 •  przeprowadzanie kontroli wewnętrznych, zgodnie z półrocznymi planami kontroli wewnętrznych 
 • sprawdzanie pod względem formalno-prawnym wniosków o ukaranie, decyzji i postanowień administracyjnych
 •  prowadzenie dochodzeń karnych oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego 
 • opracowywanie opinii prawnych na potrzeby wydziałów branżowych oraz udzielanie porad prawnych i instruktaży 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze 
 • Znajomość prawa administracyjnego, karnego, wykroczeń, cywilnego 
 • Znajomość procedur kontroli obowiązujących w Inspekcji Handlowej 
 • Wymagana wiedza z zakresu funkcjonowania organów administracji publicznej 
 • Umiejętność analitycznego myślenia i stosowania przepisów prawa w praktyce 
 • Umiejętność argumentowania Umiejętność łatwego przekazywania informacji 
 • Komunikatywność 
 • Asertywność 
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego 
 • Korzystanie z pełni praw publicznych 
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

 
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny 
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia 
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa 
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01 lutego 2019 r. 
 •  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu 
 • Miejsce składania dokumentów:
          Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
          ul. Marii Konopnickiej 4
          80-240 Gdańsk
          sekretariat - pokój numer 9

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych osobowych jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk, zwany dalej Administratorem 
 •  Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektorem ochrony danych jest Pan Przemysław Hanke, e-mail: iod@ihgd.pl, adres pocztowy: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk 
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej 
 • Informacje o odbiorcach danych: Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są udostępniane pracownikowi Administratora, upoważnionemu do przeprowadzenia procesu rekrutacji, 
 •  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) 
 •  Uprawnienia: 
  •  prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej 
  •  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 •  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane 

INNE INFORMACJE:
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2450 zł/mies.(+ wysługa lat).
Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Oferty otrzymane po terminie ( w przypadku wysyłki pocztą - decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58/ 341-08-77

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Wytworzył: Magdalena Krauze (18 stycznia 2019)
Opublikował: Janusz Karbowski (21 stycznia 2019, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Przemysław Hanke (22 lutego 2019, 11:38:27)
Zmieniono: dodano wynik naboru.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 465

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij