KIEROWNICTWO

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Jacek Teodorczyk

Do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora w szczególności należy:

1) Reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz oraz sprawowanie ogólnego  kierownictwa,
a także nadzoru  nad  realizacją  jego zadań  i  kompetencji  realizowanych przez Zastępcę, Dyrektora Delegatury oraz kierowników komórek organizacyjnych i samodzielne stanowiska pracy Inspektoratu;

2) Zatwierdzanie:
a) planów pracy komórek organizacyjnych Inspektoratu,
b) rocznego planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Inspektoratu,
c) roczego planu kontroli wewnętrznej Inspektoratu,
d) rocznego planu zatrudnienia i wynagrodzeń Inspektoratu;

3) Dysponowanie  środkami  budżetowymi  w  ramach obowiązującego  w  danym okresie rozliczeniowym rocznego planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Inspektoratu;

4) Wydawanie decyzji i postanowień oraz aktów prawa wewnętrznego;

5) Udzielanie pracownikom upoważnień do: przeprowadzania kontroli i mediacji
u przedsiębiorców oraz do wydawania w jego imieniu decyzji i postanowień, a także do reprezentowania Wojewódzkiego Inspektora przed organami ścigania i sądami;

6) Kierowanie  wniosków  o  ukaranie,  postanowień o odmowie wszczęcia dochodzenia, postanowień o umorzeniu dochodzenia, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania, aktów oskarżenia oraz zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania;

7) Ustalanie  dla  kierowników komórek organizacyjnych oraz zatwierdzanie dla pozostałych pracowników Inspektoratu indywidualnych zakresów czynności;

8) Wykonywanie innych kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

Wojewódzki Inspektor sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny i formalno – prawny oraz  organizacyjny nad pracą:

1) Zastępcy,
2) Wydziału Prawno-Organizacyjnego,
3) Wydziału Budżetowo-Administracyjnego,
4) Wydziału Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw,
5) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
6) Samodzielnego Stanowiska ds. pracowniczych.
7) Inspektora Ochrony Danych,
8) Rzecznika Prasowego,
9) Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,


Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Elżbieta Łobacz


Do kompetencji i obowiązków służbowych Zastępcy w szczególności należy:
 
1) Reprezentowanie  na  zewnątrz  Inspektoratu  w  przedmiocie nadzorowanych przez niego spraw;

2) Organizowanie oraz koordynowanie kontroli  przez  podległe kontrolne  komórki  organizacyjne Inspektoratu, a także sprawowanie bieżącego nadzoru nad ich działalnością;

3) Sprawowanie  wewnętrznej  kontroli  funkcjonalnej w zakresie weryfikacji materiałów z pracy
i działalności bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych pod względem formalno - prawnym i merytorycznym, w tym m.in. kart kwalifikacyjnych, upoważnień do kontroli, protokołów kontroli, zebranego materiału dowodowego, terminowości i rzetelności przeprowadzonych czynności kontrolnych i prowadzonej korespondencji pokontrolnej;

4) Monitorowanie  na  bieżąco stopnia wykonania planów  pracy kontrolnej Inspektoratu,
w tym kwartalnych  założeń  do programów i metodyk  kontroli z zakresu działania podległego pionu;

5) Opracowywanie skutecznych metod pracy i wdrażanie ich w życie w ramach doskonalenia form pracy kontrolnej podległych komórek organizacyjnych;

6) Realizowanie  na  bieżąco  kontroli  funkcjonalnej  nad  kierownikami  komórek  organizacyjnych w odniesieniu do podległego pionu;

7) Inicjowanie sporządzania oraz nadzór i kontrola pod względem merytorycznym i formalno – prawnym terminowości i rzetelności opracowanych zbiorczych sprawozdań i analiz z działalności podległych bezpośrednio komórek organizacyjnych;

8) Sprawowanie  nadzoru  w w formie weryfikacji akt kontroli w zakresie prawidłowości stosowania przez inspektorów kontroli aktualnych krajowych i wspólnotowych aktów prawnych  regulujących zagadnienia dotyczące uprawnień kontrolnych Inspekcji Handlowej, a także postępowania mandatowego oraz przeprowadzanie okresowych kontroli w wydziałach kontrolnych w zakresie realizacji nadzoru przez poszczególnych kierownikow tych komórek nad pracą inspektorów w terenie i prawidłowości postępowania kontrolnego i mandatowego, a także czynami o charakterze korupcyjnym;

9) Odbywanie  w  miarę  potrzeb,  jednak  nie  rzadziej  niż  raz  na  kwartał, z pracownikami  podległego pionu:

a) narad  pokontrolnych  podsumowujących  wykonanie: kontroli bieżących i  zleconych przez  Prezesa  UOKiK-u, Wojewodę i Wojewódzkiego Inspektora  oraz  wynikających z planów pracy kontrolnej Inspektoratu, w tym prawidłowości realizacji przeprowadzonych  przez   poszczególne  komórki organizacyjne tematyk i metodyk kontroli,

b) szkoleń tematycznych w zakresie wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w  pracy kontrolnej komórek organizacyjnych w toku realizacji kontroli wewnętrznej zarówno funkcjonalnej jak i instytucjonalnej;

10) Wydawanie dyspozycji, wyjaśnień i wytycznych komórkom  organizacyjnym kontrolnym,
w zakresie: przestrzegania dyscypliny pracy, etyki zawodowej, planowania, organizacji, sprawozdawczości, prawidłowego dokumentowania i archiwizowania, z uwzględnieniem prowadzenia wewnętrznych ewidencji, a także zastosowania obligatoryjnych wzorów druków oraz sposobu postępowania zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla administracji zespolonej
i obowiązującym "Systemem Kontroli Zarządczej" w Inspektoracie przy realizacji pracy kontrolnej tych komórek;

11) Udział w opracowywaniu i aktualizowaniu na bieżąco taryfikatora mandatowego dla kontrolnych komórek organizacyjnych Inspektoratu, a także sprawowanie nadzoru nad jego zastosowaniem w praktyce przez pracownków wydziałów kontrolnych i zespołu kontroli;

12) Podpisywanie  w  zastępstwie Wojewódzkiego  Inspektora  upoważnień  do:  mediacji,  przeprowadzenia  kontroli, w  tym  urzędowej  kontroli żywności oraz poleceń wyjazdów służbowych, odpowiedzi na wnioski o mediację, a także podejmowanie, wydawanie oraz podpisywanie decyzji, postanowień, dokumentów i korespondencji w jego imieniu;

13) Kierowanie wystąpień  pokontrolnych  lub  informacji  do  jednostek  kontrolowanych lub organów nadrzędnych tych jednostek oraz innych organów kontrolnych w sprawach nie zastrzeżonych dla  Wojewódzkiego Inspektora;

14) Wykonywanie  innych  zadań  określonych  w  Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku oraz zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny i formalno-prawny oraz organizacyjny nad pracą:


1) Wydziału ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich;
2) Wydziału Kontroli Handlu i Usług;
3) Delegatury w Słupsku.


Dyrektor Delegatury w Słupsku
Joanna Zielińska

Kieruje działalnością Delegatury w zakresie powierzonych mu spraw.


Główny Księgowy
Ewa Madej

Realizuje zadania finansowo-księgowe Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

metryczka


Wytworzył: Przemysław Hanke (2 września 2011)
Opublikował: Przemysław Hanke (2 września 2011, 07:48:03)
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Ostatnia zmiana: Przemysław Hanke (6 sierpnia 2020, 13:32:19)
Zmieniono: zmiana nazwy wydziału (KHU).

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11816