SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Przyjmowanie i załatwianie spraw:

Wpływającą do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej korespondencję przyjmuje i rejestruje w dzienniku podawczym sekretariat, po czym przekazuje ją do odpowiednich komórek organizacyjnych.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Do dnia 31.12.2006 roku od wszystkich pism (podań) bez względu na nazwę im nadaną, a zawierających prośbę o podjęcie przez Inspekcję Handlową działań w zakresie jej kompetencji, takich jak np. przeprowadzenie postępowanie mediacyjnego, czy przeprowadzenie kontroli, pobierana była opłata skarbowa na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 252 , poz. 2532, ze zm.).

Z dniem 01 stycznia 2007 r. zniesione zostały opłaty skarbowe od wszystkich pism (podań).

podstawa prawna: Ustawa z dnia 16.11.2005 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635).

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach Inspekcja Handlowa obowiązana jest zawiadomić zainteresowanego, podać przyczynę zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

SKARGI

Wpływające do Inspekcji Handlowej skargi załatwia się przede wszystkim w formie mediacji zmierzającej do polubownego załatwienia sporu. Kontrole zaś podejmuje się, gdy z treści pisma wynika, iż naruszone zostały obowiązujące przepisy prawa w zakresie obrotu towarowego lub świadczenia usług o charakterze administracyjnym.
Skargi i wnioski mogą być składane pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, ustnie do protokołu.
Mogą być wnoszone także za pomocą poczty elektronicznej na nasz adres email: sekretariat@wp.pl
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję, która nie spełnia wymogów określonych w paragrafie 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08-01-2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków(Dz.U. Nr 5, poz 46).
Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego, adres do korespondencji (poczty zwykłej lub elektronicznej) oraz zwięzłe i rzeczowe określenie problemu.
Oznacza to, że kierowana korespondencja powinna zawierać oprócz zgłaszanej sprawy także:
imię i nazwisko osoby od której pochodzi
adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i numer domu) tej osoby.

KONTROLE

Kontrole są postępowaniami administracyjnymi, przeprowadzanymi w celu zbadania występujących na rynku zagrożeń praw lub interesów konsumentów albo zagrożeń dla interesu gospodarczego państwa. Inspekcja Handlowa wszczyna kontrolę, gdy z treści pisma wynika, iż naruszone zostały obowiązujące przepisy prawa w zakresie obrotu towarowego lub świadczenia usług o charakterze administracyjnym.
Ponadto kontrole wszczynane są:

- na podstawie okresowych planów,
- nieplanowo,
- na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postępowanie kontrolne wszczyna i prowadzi inspektor na podstawie pisemnego upoważnienia imiennego wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora, które to przed przystąpieniem do kontroli obowiązany jest okazać kontrolowanemu lub jego przedstawicielowi. Wraz z upoważnieniem inspektor okazuje również legitymację służbową.

MEDIACJE


Naruszenie przepisów prawa cywilnego, zawartych w kodeksie cywilnym lub innych aktach prawnych ( zob. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej...- DZ.U. Nr 141, poz. 1176) nie daje uprawnień Inspekcji Handlowej do wszczęcia postępowania administracyjnego. Wówczas jedynym rozwiązaniem wydawałby się proces sądowy, jednak ze względu na wysokie koszty postępowania strony coraz częściej decydują się na mediację. Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu.

Mediacja to ważna forma rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Ma ona na celu pogodzenie “skłóconych” i nie pozostawienie ich we wzajemnym konflikcie. Inspektor prowadzący mediację zapoznaje przedsiębiorcę lub właściciela firmy (sklepu) z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy mające zastosowanie w sprawie (jeśli zostały one naruszone) i ostatecznie przedstawia propozycje polubownego zakończenia sporu. Przedstawiciel Inspekcji Handlowej ma za zadanie wspierać strony konfliktu w osiągnięciu porozumienia i ostatecznie pomóc w przywróceniu dobrych relacji pomiędzy klientem a przedsiębiorcą, zaś samo powodzenie załatwienia sprawy zależy wyłącznie od tego, czy przedsiębiorca dobrowolnie uzna racje konsumenta. Jeżeli w toku postępowania mediacyjnego przedsiębiorca podtrzyma uprzednią decyzję o nieuznaniu roszczeń klienta i nie wyrazi zgody na polubowne zakończenie sporu konsumentowi pozostaje jedynie dochodzenie swoich praw przed Polubownym Sądem Konsumenckim lub sądem powszechnym. Inspekcja Handlowa nie jest bowiem upoważniona do wydawania wiążących decyzji w stosunki prawne o charakterze cywilnym. - (DZ.U. Nr 141, poz. 1176)

Po więcej informacji w tym zakresie zapraszamy na naszą stronę internetową do działu mediacje:
mediacje

metryczka


Wytworzył: Przemysław Hanke (2 września 2011)
Opublikował: Przemysław Hanke (2 września 2011, 08:35:34)
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 18980